هدر رفت یک میلیارد مترمکعبی آب شرب در شبکه توزیع

آب

از مجموع حدود ۹.۲میلیارد مترمکعب آب شرب مصرفی در طول سال در ایران بالغ بر ۱.۴میلیارد مترمکعب پیش از رسیدن به‌دست مصرف‌کننده در شبکه توزیع هدر می‌رود.

عبارت آب بدون درآمد به آبی اطلاق می‌شود که شرکت‌های آب و فاضلاب از توزیع آن آب، درآمدی به‌دست نمی‌آورند و این شامل هدررفت واقعی آب در شبکه توزیع و هدررفت ظاهری آب (مصرف بدون پرداخت هزینه) است.

متوسط آب بدون درآمد کشور 31.5 درصد از مجموع آب شربی است که برای مصارف شهری و روستایی تأمین، تصفیه و توزیع می‌شود. میزان آب بدون درآمد شهری ایران 27درصد است اما وقتی مجموع هدررفت ظاهری و واقعی در آب شرب توزیع‌شده در بخش شهری و روستایی را محاسبه می‌کنیم، متوسط این رقم به 31.5درصد می‌رسد.

از مجموع 31.5درصد آب بدون درآمد کشور، 15.7درصد هدررفت واقعی آب شرب است.

هدر رفت یک میلیارد مترمکعبی آب شرب در شبکه توزیع
بر اساس آخرین آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب کشور، برداشت از منابع آب کشور حدود 92 میلیارد مترمکعب در سال است که در سه بخش کشاورزی، شرب و صنعت به‌ترتیب حدود 87، 10 و سه درصد مصارف اتفاق می‌افتد.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

در واقع از مجموع حدود 9.2 میلیارد مترمکعب آب شرب مصرفی در طول سال، بالغ بر 1.4 میلیارد مترمکعب پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده، در شبکه توزیع هدر می‌رود.

Image